Obchodní podmínky

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 

 • Nové vinohrady s.r.o.

 • IČ: 26210916

 • DIČ: CZ26210916

 • se sídlem: Revoluční 1082/8, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha

 • zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 800500

 • email: info@novevinohrady.cz

 • telefon: +420 739 489 521

 • eshop.novevinohrady.cz

(dále jen „prodávající“)

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické nebo právnické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na www.eshop.novevinohrady.cz.

 

 1. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením těchto obchodních podmínek.

 

 1. Písemné objednávky kupujícího mohou být zaslány poštou na adresu Revoluční 1082/8, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, nebo elektronickou formou na adresu info@nove-vinohrady.cz (e-mailem, formulářem nebo prostřednictvím elektronického katalogu prodávajícího z webových stránek).

 

 1. Každá objednávka kupujícího, kterou prodávající přijme a potvrdí, bude představovat jednotlivou právně závaznou kupní smlouvu (dále jen „kupní smlouva“) v souladu s čl. III bodem 5 a 6 těchto obchodních podmínek.

II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce uvedené v záhlaví těchto obchodních podmínek může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávky i bez registrace uživatelského účtu.

2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

 1. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

 

 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,

 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

 

 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

 

 1. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku.“ Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

 

 1. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího.

 

 1. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

 

 1. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

 

 1. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

 

 1. Tyto obchodní podmínky nahrazují a ruší jakékoliv jiné podmínky stanovené kupujícím nebo ty, na které se kupující odvolává, a které jsou tímto s výslovným souhlasem kupujícím zamítnuty. Prodávajícího nebudou vázat nebo tvořit součást jakékoli kupní smlouvy žádné dodatky, úpravy nebo náhrady těchto podmínek, pokud je výslovně písemně neschválí oprávněná osoba v zastoupení prodávajícího (statutární zástupce Nové vinohrady s.r.o. nebo jím zplnomocněné osoby).

 

 1. Na základě výše uvedeného tyto obchodní podmínky stanovují, že veškeré podmínky týkající se dodávky zboží v hodnotě nad 150 000Kč bez DPH (slovy: sto padesát tisíc korun českých) musí být mezi smluvními stranami dohodnuty písemnou formou nad rámec ustanovení tohoto článku bodů 5. a 6.

 

IV. CENA ZBOŽÍ

 1. Ceny zboží jsou uváděny v českých korunách (CZK) a řídí se údaji uvedenými na e-shopu prodávajícího. Ceny jsou vždy uváděny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů na vrácení zboží, jestli toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v e-shopu. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

 

 1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny zboží s ohledem na jakékoli zvýšení jakýchkoli nákladů nebo výdajů na výrobu, skladování či dopravu nebo jakýchkoli poplatků či daní nebo s ohledem na jakékoli kolísání kurzů měn, nebo jiné neovlivnitelné podmínky, které mohou nastat kdykoli před odesláním zásilky.

 

 1. Kupující je povinen ověřit si všechny informace, včetně ceny, uvedené v cenové nabídce prodávajícího, a před odesláním kontaktovat zástupce prodávajícího, jestliže shledá, že jakékoli uvedené informace jsou nesprávné.

 

 1. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli oznámit kupujícímu opravu jakékoli nesprávně uvedené ceny ve své cenové nabídce nebo jakékoli ceny zahrnující slevu, na niž kupující nemá nárok. V takovém případě může kupující danou objednávku zrušit nebo dodaný zboží vrátit podle prodávajícího standardního postupu zrušení objednávky a vrácení zboží.

V případě jakéhokoli rozporu mezi cenou zboží uvedenou prodávajícím v jakékoli cenové nabídce a cenou uvedenou v katalogu jakékoli třetí strany (ať už v elektronické či jiné podobě) budou platit podmínky cenové nabídky prodávajícího.

 

 1. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

 1. Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

V. DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží specifikované v kupní smlouvě a převést na něj vlastnické právo ke zboží, kupující se zavazuje zaplatit za to prodávajícímu sjednanou kupní cenu a zboží převzít. Prodávající se zavazuje dodat zboží v co nejkratším termínu dle dostupnosti zboží a provozních možností. Předpokládaný termín dodání je uváděn v u příslušného zboží na e-shopu.

 

 1. Zboží je kupujícímu dodáno:

 • na adresu určenou kupujícím v objednávce nebo

 • dodáním k vyzvednutí zboží do provozovny prodávajícího.

 

 1. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

 

 1. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

 1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

 1. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží

 

 1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

 1. Prodávající bude oprávněn dodat zboží po částech a v takovém případě bude každá část představovat samostatnou smlouvu a jakékoli nedodání jedné části nebo více částí nebude kupujícího opravňovat k odstoupení od kupní smlouvy na celou dodávku ani ke zrušení jakékoli následující části dodávky. V době nedostatečné dostupnosti zboží bude prodávající oprávněn rozvrhovat dodávky, jak uzná za vhodné, aniž by tím porušil kupní smlouvu.

 

 1. Převzetí zboží stvrzuje kupující buď podpisem přepravních dokumentů v případě zasílání zboží přepravcem, nebo dodacího listu v případě dodání zástupcem prodávajícím. V okamžiku převzetí kupující stvrzuje, že dodávka zboží obsahuje deklarovaný počet jednotek (balení, krabic, atd.) a že dodávka zboží není zřetelně poškozena.

 

 1. Dodávky, jejichž obal je zjevně poškozen nebo jsou zřejmé jiné známky poškození, kupující nepřevezme a reklamuje přímo u přepravce. Prodávající bude kupujícímu nápomocen při jakýchkoli reklamacích u přepravce.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2000789709/2010 vedený Fio banka, a.s. ,

 • bezhotovostně platební kartou,

 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány GoPay,

 • dobírkou v hotovosti při předávní zboží,

 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru na provozovně.

 

 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

 1. Cena za dodávku zboží se považuje za uhrazenou dnem, kdy bude v plné výši připsána na účet prodávajícího.

 

 1. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.

 

 1. Prodávající je oprávněn, aniž by byla dotčena jakákoli jeho práva, požadovat na všechny částky, které nebudou kupujícím prodávajícímu uhrazeny v řádném termínu podle kupní smlouvy (od doby, kdy jsou tyto částky splatné, až do doby, kdy byly tyto částky v plné výši uhrazeny prodávajícímu) úrok z prodlení za každý den prodlení se zaplacením kupní ceny v zákonné výši. Tento úrok uhradí kupující na výzvu prodávajícího.

 

 1. Aniž by byla dotčena jakákoli další práva prodávajícího, neuhrazení ceny zboží k datu splatnosti bude prodávajícího opravňovat k pozastavení jakýchkoli dosud nevyřízených dodávek podle kupní smlouvy, dokud nebude uskutečněna platba, a prodávající může považovat takovou nevyřízenou objednávku za odstoupení od smlouvy, jestliže kupující do 14 dnů svůj nedoplatek vůči prodávající neuhradí v plné výši.

 

 1. U nového kupujícího může být požadována platba Ceny za zboží předem formou zálohové faktury. Prodávající je oprávněn požadovat platbu ceny za zboží předem u kupujícího, který opakovaně nedodržuje sjednanou splatnost faktur. Dodací lhůta v těchto případech začíná běžet až po uhrazení zálohy kupujícím.

 

VII. PŘECHOD VLASTNICTVÍ

 1. Na kupujícího nepřejde vlastnictví ke zboží, dokud prodávajícímu nebude ze strany kupujícího uhrazena cena za zboží v plné výši. V případě, že zboží je podle kupní smlouvy dodáváno po částech, bude tato podmínka platit pro každou částečnou dodávku, jako by byla předmětem zvláštní a samostatné kupní smlouvy. Dokud prodávající neobdrží cenu za zboží, kupující bude zboží držet a uchovávat na vlastní riziko jako schovatel a bude tak činit způsobem, který zboží jasně odlišuje od jiného zboží kupujícího a s označením, že se jedná o vlastnictví prodávajícího.

 

 1. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

VIII. ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 •       má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 •       se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 •       zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 •       je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 •       zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 2. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

 •       výměnu za nové zboží,

 •       opravu zboží,

 •       přiměřenou slevu z kupní ceny,

 •       odstoupit od smlouvy.

 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy

 •       pokud má zboží podstatnou vadu,

 •       pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,

 •       při větším počtu vad zboží.

 1. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 2. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

 3. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

 4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 5. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

 6. Volbu způsobu reklamace má kupující.

 7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

 •       ode dne převzetí zboží,

 •       ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí

 •       ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

 1. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 •       poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

 •       o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

 •       o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

 •       o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

 •       dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

 •       dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

 •       dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

 •       dodávce novin, periodik nebo časopisů,

 •       dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

 •       v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

 2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

 3. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

 5. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 7. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 

 

X. AUTORIZOVANÉ UŽITÍ

Nákupem zboží kupující nabývá pouze nepřevoditelné právo užívat v zakoupeném množství zboží a komponenty zboží v souladu s příslušným prohlášením o zamýšleném užití, o omezeném užití nebo s licencí omezeného užití, v katalogu prodávajícího nebo na etiketě či v jiné doprovodné dokumentaci zboží (na všechna tato prohlášení či licence zde odkazujeme, jako by byly uvedeny v plném znění). Není-li jinak písemně svoleno, kupující tímto nenabývá žádné právo zboží nebo jakoukoli jeho část dále prodat.

XI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

XII. ZACHOVÁNÍ DŮVĚRNOSTI, VYŠŠÍ MOC, ODDĚLITELNOST, VZDÁNÍ SE PRÁVA

 1. Prodávající a kupující zachovají důvěrnost o jakýchkoli technických či obchodních informací získaných ve vzájemném styku v důsledku diskusí, jednání a jiné vzájemné komunikace týkající se zboží a bez předchozího písemného souhlasu druhé strany tyto informace neposkytnou žádné třetí straně.

 2. Prodávající je osvobozen od své povinnosti splnit své závazky vůči kupujícímu dle kupní smlouvy částečně nebo zcela, pokud neplnění takových povinností je způsobeno okolnostmi vyšší moci. Za okolnosti vyšší moci jsou považovány takové nevyhnutelné události, které prodávající nemohl rozumně předvídat v době sjednávání a uzavírání kupní smlouvy, události, kterým nešlo zabránit a které jsou nezávislé na vůli a jednání prodávajícího a které brání prodávajícímu v plnění jeho povinností podle kupní smlouvy, zejména epidemie, karanténa, požáry, zemětřesení, silné vichřice, výbuchy, záplavy, válka, nepokoje, stávky nebo jakákoli jiná událost, která je mimo kontrolu prodávajícího. V případě těchto událostí prodávající oznámí kupujícímu bezodkladně, nejpozději do 10 dnů od vzniku tohoto případu, že došlo ke vzniku události, kterou lze hodnotit jako vyšší moc. V případě, že budou okolnosti, které lze hodnotit jako událost vyšší moci trvat po dobu delší než šest měsíců, prodávající a kupující se dohodnout na vzájemně přijatelném řešení, jinak se postupuje podle čl. IX o odstoupení od smlouvy.

 3. Žádné zmírnění, odložení nebo vzdání se práv prodávajícího ohledně jakéhokoli porušení závazku kupujícího v souladu s touto Smlouvou nebude představovat vzdání se jakýchkoli jiných práv ohledně jakéhokoli předchozího či následného porušení závazku.

 4. Případná neplatnost, neúčinnost nebo neúplnost některého ustanovení těchto obchodních podmínek nezpůsobuje neplatnost ani neúčinnost ostatních ustanovení. Každá z částí těchto podmínek bude samostatná a oddělitelná a bude v souladu s tím vymahatelná.

XIII. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 

 1. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

 1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

XIV. DORUČOVÁNÍ

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

 

 1. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. K rozhodování sporů vyplývajících z kupní smlouvy a souvisejících právních vztahů jsou soudy České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

 1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

 1. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

 

 1. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

 2. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 1. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

 1. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 1. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

Textová podoba těchto obchodních podmínek je zveřejněna na https://www.eshop.novevinohrady.cz/ a ve vybraných katalozích prodávajícího.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnost dnem 20.4.2021.