Podmínky ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

 V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „GDPR“) tímto společnost Nové vinohrady s.r.o., IČ: 26210916, se sídlem Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 80050, (dále také jako „Prodávající“ nebo „Správce“) informuje osoby, s nimiž uzavřela Kupní smlouvu (dále také jako „Kupující“ nebo „Subjekt údajů“) o způsobu zpracování osobních údajů. 

 Kontaktní údaje správce jsou:

 Adresa: Revoluční 1082/8, 110 00, Praha 1 - Nové Město

 Email: info@nove-vinohrady.cz

 Telefon: +420 739 489 521

 

Prodávající zpracovává osobní údaje výhradně za účelem uzavření Kupní smlouvy, jejímž předmětem bude zboží (sortiment), jenž je dostupný na eshopu Prodávajícího. Tyto údaje mohou být dále zpracovávány také za účelem plnění zákonných povinností Prodávajícího, a to zejména v souvislosti s jejich předáváním příslušným orgánům veřejné moci v souladu s povinnostmi Prodávajícího vyplývajícími z obecně závazných právních předpisů (např. v případě pozitivních nálezů). Osobní údaje nejsou, za účelem definovaným v tomto odstavci, zpracovávány na základě souhlasu Subjektu údajů a Prodávající pro tento případ takový souhlas ani nepožaduje.

V případě, kdy Kupující vysloví zvlášť souhlas se zpracováním osobních údajů k marketingovým účelům, bude Prodávající zpracovávat osobní údaje též pro účely zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Rozsah zpracovávaných údajů:

Prodávající zpracovává pouze ty osobní údaje, které mu Kupující poskytne při uzavření Kupní smlouvy a/nebo v souvislosti s plněním této smlouvy. Jde zejména o následující osobních údaje:

jméno, příjmení, bydliště (adresa), email, telefonní číslo.

 

Doba uchování údajů:

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou pro splnění účelu shromažďování osobních údajů, a to zejména s přihlédnutím k povinnostem Poskytovatele vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů a za účelem ochrany a výkonu práv a oprávněných zájmů Prodávajícího souvisejících se smlouvou uzavřenou mezi Kupujícím a Prodávajícím.

Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu Subjektu osobních údajů (tj. k marketingovým účelům), pak jsou zpracovávány po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, nejdéle však 10 let.

Příjemci osobních údajů:

Příjemci osobních údajů jsou osoby

• podílející se na dodání zboží na základě Kupní smlouvy,

• zajišťující marketingové služby.

Práva Subjektu údajů:

Subjekt údajů má v prvé řadě právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů při shromažďování osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů, tak aby byla především naplněna zásada transparentnosti zpracování. Jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů.

 Subjekt údajů má dále:

právo na přístup k osobním údajům, 
právo na opravu, resp. doplnění, 
právo na výmaz v případech, kdy jsou údaje zpracovávány na základě souhlasu Subjektu údajů, či v případě, pokud již nejsou potřebné k účelu, ze kterých jsou zpracovávány;
právo na omezení zpracování, 
právo na přenositelnost údajů,
právo vznést námitku,
právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

 

Subjekt údajů je oprávněn kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby.

Další:

Poskytovatel neprovádí nepřímé shromažďování údajů ani profilování.

Poskytovatel nepředává osobní údaje do zemí mimo Evropskou unii.

Subjekt údajů je oprávněn uplatnit svá práva na následující emailové adrese:info@nove-vinohrady.cz

Subjekt údajů je oprávněn podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, či jinému úřadu na ochranu údajů v členském státě obvyklého pobytu Subjektu údajů, v místě výkonu práce nebo v místě, kde mělo dojít k porušení GDPR.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.